Snart är det dags att rösta!

Den 17 september har alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valdagen fyller 16 år möjlighet att rösta.

I kyrkovalet kan du rösta i tre olika val; kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och det ­nationella kyrkomötet. Din röst påverkar alltså hur Svenska kyrkan styrs lokalt, regionalt och nationellt.

Alla som är röst­­berätti­gade ska ha fått ett röstkort till sin folkbokföringsadress senast den 30 augusti.På röstkortet står i vilken vallokal du kan rösta och vilka öppettider som gäller. Du ska ha med dig röstkort eller legitimation.

Du kan förtidsrösta från den 4 till den 17 september på pastors- eller församlingsexpeditioner i hela landet. För mer information, kontakta den församling du vill förtidsrösta i.

Ett annat sätt att rösta i förväg är att brevrösta. För detta behövs ett brevröstningspaket som du kan få från din pastors- eller församlingsexpedition. Posta din brevröst så att den är hos stiftet senast den 15 september. Du måste även skicka med ditt röstkort.Du kan också rösta via ombud. Kontakta din församling för mer information.

I kyrkovalet kan du personrösta på tre kandidater. Du personröstar genom att kryssa den eller de som du
helst ser blir valda.

Glöm inte att gå och rösta på de som du vill ska representera dig i Svenska kyrkan.

Ta vara på möjligheten att påverka utfallet och uttrycka din åsikt!

Rösta på Borgerligt Alternativ!

 

Artikel i Dagen

Annette Lundquist Larsson, ordförande i Borgerligt alternativ, skriver idag 3 augusti i Dagen.


”Vi sätter församlingarna i centrum”
Vi i Borgerligt alternativ vill motverka all maktkoncentration till nationell nivå, skriver Annette Lundqvist Larsson, ordförande i Borgerligt alternativ.
Borgerligt alternativ är inte bundet till något politiskt parti. Vi råder själva över våra ställningstaganden och behöver inte underställa vårt program beslut i någon partistyrelse! Vi vill inte att Svenska kyrkan ska utnyttjas för någon politisk rörelses syften.

Vi som engagerat oss i Borgerligt alternativ har våra rötter i borgerliga värderingar. I allt arbete och vid alla ställningstaganden utgår vi från vår värdegrund som baseras på att Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till treenig Gud. Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom.

Kyrkan ska förkunna Guds ord rent och klart till befrielse och kraft till liv, tjäna människor som behöver hjälp och stöd och vara en lärande kyrka.

Borgerligt alternativ sätter alltid församlingarna och pastoraten främst. Det är därifrån Svenska kyrkans församlingsliv utgår och genomsyras av det glada budskapet om Jesus Kristus. Detta synsätt ska prägla allt arbete. Vi vill motverka alla tendenser att koncentrera makt till nationell nivå. På kyrkokansliet i Uppsala har antalet tjänster under innevarande mandatperiod ökat väsentligt. Att detta skett samtidigt som antalet medlemmar i kyrkan minskat kraftigt finner vi anmärkningsvärt. Vi ifrågasätter denna utveckling och vill ha en utredning som visar vilka tjänster på nationell nivå som är oundgängligen nödvändiga.

Vi motsätter oss tvångsvisa sammanslagningar av församlingar. För att sammanläggningar ska lyckas måste de komma från församlingarna själva och inte dikteras från stiften.

Samlingar, som till exempel skolavslutningar, är en del i mötet med barn och unga och vi vill att de ska ha en tydlig kristen profil. Kyrkan ska alltid vara öppen och välkomnande.

Vi anser att verksamhet som är ett utflöde av kyrkans diakonala och undervisande uppgift med fördel kan drivas av Svenska kyrkan i lämpliga former. Det gäller exempelvis skolor och förskolor samt äldreboenden där alternativ kan skapas för att öka valfriheten. Vi finner detta naturligt, då skola och omsorg i vårt land har sitt ursprung i kyrkan.

Vi anser att det föreskrivna minsta antalet ledamöter ska minskas i alla direktvalda organ, kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte.

Kyrkovalen i dess nuvarande form är mycket kostsamma. Vi vill införa möjlighet att rösta elektroniskt. Att arbeta för att ett ökat valdeltagande är en mycket angelägen uppgift.

Vid valen till församlingsråd anser vi att stor vikt ska läggas vid vilka personer som nominerats i varje enskild församling.

Svenska kyrkan har ett rikt kulturarv att förvalta i kyrkorna och deras inventarier, i kyrkogårdar och fastigheter. Detta är ett hela svenska folkets arv och därför är det nödvändigt att staten ställer medel till förfogande för vård och underhåll. Vi vill stärka kompetensen och göra processen enklare för församlingarna vad gäller möjligheten att ta del av den kyrkoantikvariska ersättningen. Vi vill att det ska bli lättare att få anpassa kyrkorummen efter församlingarnas behov.

Vi vill utreda möjligheter att införa golv och tak för kyrkoavgiften för att motverka utträden av ekonomiska skäl.

Borgerligt alternativ arbetar för större frihet att välja vilken församling man vill tillhöra och möjlighet att fördela den egna kyrkoavgiften på församlingar man vill stödja.

Borgerligt alternativ strävar efter en god hushållning med kyrkans resurser på alla nivåer. Vi vill kraftfullt motverka svällande byråkrati på alla nivåer i Svenska kyrkan. Vi vill bidra till att Svenska kyrkans arbetsplatser ska ha en god arbetsmiljö såväl psykosocialt som fysiskt.

Svenska kyrkan är med sina skapelse- och förvaltarskapsperspektiv en viktig röst i samhällsdebatten och ska som jord-, skogs- och fastighetsägare vara ett föredöme. Vi vill effektivisera miljöarbetet.

Internationell diakoni och mission är att bistå människor i nöd, att komma med budskapet om befrielsen i Kristus och att långsiktigt arbeta för bättre levnadsvillkor. Vi vill ha en koncentration på de områden där vårt arbete kommer till störst nytta.

Det är särskilt betydelsefullt att vi stöder kristna som lider av förföljelse.

Den stora flyktingströmmen ställer krav på Svenska kyrkan att medverka till välkommande och integration. Hjälpinsatser måste sättas in också i de länder som drabbats av krig och katastrofer och i grannländer dit stora flyktingströmmar sökt sig.

Annette Lundquist Larsson,
ordförande, Borgerligt alternativ

Länk till artikeln (webb)

 

Välkommen att lägga din röst på Borgerligt alternativ

Vår nationella ordförande Annette Lundquist Larsson, skriver några rader om Borgerligt Alternativ och vad vår nomineringsgrupps visioner:


Den 17 september är det kyrko­val – det andra för Borgerligt alternativ som nomineringsgrupp. Borgerligt alternativ är inte bundet till något politiskt parti, men vilar på borgerliga värderingar och vår värdegrund.

Borgerligt alternativ har för­troende­valda i Kyrkomötet, i stiften och i församlingarna. Våra kandidater är erfarna förtroendevalda, men bland oss finns också nya och unga enga­gerade i kyrkans verksamheter.

Kyrkan har en viktig roll för många. Från gudstjänster, musik och barn- och ungdomsverksamhet till diakoni och internationellt arbete. Det är i församlingarna som människors kontakt med kyrkan skapas och där det kyrkliga engagemanget utvecklas. Därför värnar vi om församlingarnas egenmakt och motverkar centralisering av makten i kyrkan. Vi motsätter oss att försam­lingar tvångsvis slås samman.

Borgerligt alternativ tror på människans fria val. Vi vill att medlemmar i Svenska kyrkan själva ska få bestämma vilken församling de vill tillhöra. Vi vill inte ha en politiserad kyrka där beslut fattas efter partipolitiska program. Politiseringen av kyrkan riskerar att försvaga kyrkans unika ställning i samhället.

Du som medlem i Svenska kyrkan har möjligheten att vara med och påverka vilken inriktning och verk­samhet som Svenska kyrkan ska ha. Vi i Borger­­ligt alternativ är övertygade om att kyrkan behöver bli mer frihetlig, mer decentraliserad och mindre politisk. Välkommen att lägga din röst på Borgerligt alternativ.

Annette Lundquist Larsson

Ordförande för Borgerligt alternativ

Slutligt resultat i valet

Nu har det slutliga resultatet från valet till kyrkofullmäktige kommit och vi vet vilka som under de kommande fyra åren ska vara med. Här är våra ledamöter:

Ordinarie ledamöter

Jimmy Dahllöf

Bengt Akalla

Kerstin Thufvesson

Karin Brodin

Aku Angela Tarras-Wahlberg

Carina Bergtoft Pikner

Bo Sundin

Markku Sirviö

Ebba Modén

Ersättare

Leif Johansson

Inger von Schmalensee

Ulla Blomberg

Per-Inge Strömberg

Hans von Schmalensee

Nu vidtar arbetet med att lämna förslag till kyrkofullmäktige om vilka personer som ska representera oss i kyrkoråd och utskott.

Preliminärt resultat i valet

Så här några dagar efter valet kan vi konstatera att det gått bra för oss. Om vi ska drista oss att jämföra med förra valets siffror för Moderaterna så har vi gått fram något litet, men tappat ett mandat.

Egentligen är vi faktiskt en helt ny gruppering och sett i det ljuset är det en jätteseger vi gjort!!!

Nu fick vi ju väldigt fin draghjälp av M, så hur vi än väljer att se på det tycker jag att vi ska vara nöjda.

Vi väntar på sluträkningen och slutfastställande av mandatfördelning.

Preliminärt fick vi 9 mandat, Socialdemokraterna 8, Spånga Församlings Väl – Djärva Möten 5, Vänstern 3, Kristdemokraterna och Miljöpartiet 2 vardera.

Vi får tacka varandra och våra fantastiska valmedarbetare till ett bra val!

 

Rösta på Borgerligt Alternativ i Svenska Kyrkan i kyrkovalet den 15 september!

Vill Du att Svenska Kyrkan och Spånga – Kista församling ska ledas av en tydlig, ansvarstagande, engagerad och kulturbärande grupp med respekt för enskilda människors liv, tro och inflytande, rösta på BORGERLIGT ALTERNATIV i Svenska Kyrkan i kyrkovalet den 15 september!